ISO Certifikácia, s nami ste bližšie k novým zákazníkomZvýšte svoju konkurencieschopnosť pomocou ISO certifikátu!ISO CertifikáciaSo zavedenými systémami ISO ste dôveryhodnejší pre nových zákazníkov.
« [Späť]

ISO 22 000 - FSMS

 ISO 22000:20005 je systém manažérstva bezpečnosti potravín 

ISO 22000 -možnosť plnenia aj požiadaviek najnáročnejších zákazníkov.

ISO 22000 dôkaz o plnení požiadaviek nad rámec minimálnych požiadaviek daných národnou legislatívou. Opora je v legislatíve, HACCP tvorí jadro systému ISO 22000. Rozdiel medzi HACCP a ISO 22000 je v systémových prvkoch (ciele, politika, preskúmanie manažmentom, interný audit,verifikácia ..)

Nebezpečenstvá pri analýze rizík sa rozdeľujú na:

  • fyzikálne - drevo, plasty, sklo, trieštivý materiál, kosti a pod.
  • chemické - reziduá čistiacich látok, alergény, chémia, mazadlá a pod.
  • biologické - exkrementy vtákov, hlodavcov, muchy, hmyz a pod.
  • mikrobilogické - Salmonella, Shigella, Streptococcus, Staphylococcus, Listéria a pod.

Pri analýze rizík berieme do úvahy pravdepodobnosť vzniku nebezpečenstva a veľkosť dopadu. Takýmto spôsobom dostaneme riziko, ktoré ďalej riadime tak, aby sme ho dostali na "prijateľnú úroveň". 

Vhodný pre všetky typy činností spoločností, (v celom potravinárskom reťazci – od pestovateľa, chovateľa, cez výrobcu obalov, dezinfekčných prostriedkov, strojov pre potravinárstvo až po konzumenta v reštaurácii/doma).

Zlepšenie osobnej a prevádzkovej hygieny v organizácii. Pravidelne vykonávaná analýza rizík, to je to čo nám ovplyvňuje bezpečnosť konzumenta. Správne nastavenie preventívnych a kontrolných opatrení, monitoring, to je zaznamenávanie informácií ako je teplota v mraziaku, pri varení, záznamy o čistení a dezinfekcii a pod.

Pravidelné overovanie funkčnosti pravidiel výroby pomocou interných auditov aby sme odhalili nedostatok skôr, ako niekoho nakazíme nejakým alimentárnym ochorením (salmonella, shigella, listerióza a pod., ktoré u rizikoveja skupiny konzumentov deti, starí ľudia, tehotné ženy môžu nspôsobiť až smrť). Ochrana spotrebiteľa pred (otravou, ochoreniami a nehodami z potravín).

Kontrola všetkých vstupov do výrobného procesu (pracovníkov, služieb, surovín – hodnotenie a výber dodávateľov vykonávaný na základe analýzy rizík).

Kontrola všetkých výstupov z výrobného procesu ( služieb, výrobkov – hodnotenie spokojnosti zákazníka) a bezpečnosť produktu.

Zníženie nákladov na prepracovanie výrobkov, reklamácie a sťahovanie z trhu. Eliminácia nákladov vo vzťahu k porušovaniu legislatívy, prípadne požiadavkám zákazníkov ( označovanie na etiketách, presnosti plnenia, váženia, a pod.)

 Zvýšenie príležitosti dodávať významným zákazníkom a reťazcom.

ISO certifikácia a ISO poradenstvo od ISO CONSULT Slovakia

Potrebujete zaviesť systém manažérstva kvality ISO?
Ste tu správne ak potrebujete zaviesť systém, certifikát, zvýšiť kredit spoločnosti a dať zákazníkom dôkaz, že ste dôveryhodný partner. Získaný certifikát Vám umožní z ískať nových zákazníkov a súčasne byť v súlade s legislatívou a neplatiť pokuty. A tým dostať šancu zarobiť viac

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk