ISO Certifikácia, s nami ste bližšie k novým zákazníkomZvýšte svoju konkurencieschopnosť pomocou ISO certifikátu!ISO CertifikáciaSo zavedenými systémami ISO ste dôveryhodnejší pre nových zákazníkov.
« [Späť]

IFS, BRC a FSSC 22000

Čo je IFS – International food standardization

IFS je nemecký štandard, dôležitý pre všetkých výrobcov potravín, špeciálne tých, ktorí vyrábajú privátne značky pre svojich zákazníkov. Je častou požiadavkou "nemeckých reťazcov"

IFS sa opiera o jednoznačne definovanú špecifikáciou výrobku/služby. Plne rešpektuje požiadavky zákazníka, legislatívne požiadavky. Základ tvorí systém manažérstva kvality a HACCP - bezpečnosti potravín doplnený špecifickými požiadavkami tohto štandardu.

Požiadavky IFS

1. Zodpovednosť vrcholového vedenia (vnútro podniková politika, štruktúra podniku, zamerania na zákazníka, preskúmanie systému riadenia)

2. Systém riadenia kvality (systém HACCP, zostavenie tímu HACCP, analýza HACCP, požiadavky na dokumentáciu, udržovanie záznamov)

3. Riadenie zdrojov ( riadenie ľudských zdrojov, ľudské zdroje, školenia, sanitárne zariadenia, vybavenie pre hygienu zamestnancov a zariadenia pre zamestnancov)

4. Výrobný proces (preskúmanie zmluvy, špecifikácia výrobkov, vývoj produktu, nakupovanie, balenie výrobkov, štandardy prostredia závodu, hygiena a sanitácia, nakladanie s odpadmi, riziko cudzích predmetov kovov, skla a dreva, kontrola škodcov, príjem a skladovanie surovín, doprava, údržba a opravy, zariadenia, validácia procesu, sledovateľnosť vrátane GMO a alergénov)

5. Meranie , analýza a zlepšovanie (interné audity, inšpekcie prevádzky, riadenie procesu, kalibrácia a kontrola meracích a monitorovacích zariadení, kontrola množstva plnenia hmotnosti/objemu, analýza produktov, karanténa a uvoľňovanie produktov, riešenie reklamácií kontrolných orgánov a zákazníkov, riadenie incidentov, sťahovanie z trhu a od zákazníkov, riadenie nezhodných výrobkov, nápravné opatrenia.

Čo je BRC – British retail consortium - privátny anglický štandard

BRC je anglický štandard, pre výrobcov potravín privte label resp.tých, ktorí vyrábajú privátne značky pre svojich zákazníkov. 

Požiadavky BRC

1. Záväzok vrcholového vedenia a neustále zlepšovanie

2. Plán HACCP (Tím HACCP, popis výrobku, očakávané použitie, diagram výrobného procesu, overenie prúdového diagramu, popis potenciálnych nebezpečenstiev súvisiacich s výrobným krokom, kritické limity, kritické medze pre každý CCP, systém sledovania pre každý CCP, plán opatrení k náprave, postupy verifikácie, udržoavanie dokumentácie a záznamov HACCP, preskúmanie plánu HACCP)

3. Systém riadenia bezpečnosti a kvality potravín (politika bezpečnosti a kvality potravín, príručka bezpečnosti a kvality potravín, organizačná štruktúra, zodpovednosti a právomoci vedenia, preskúmanie zmluvy a zameranie sa na zákazníka, interný audit, nakupovanie - schvalovanie dodávateľov a sledovanie ich výkonnosti, požiadavky na dokumentáciu, opatrenia k náprave a preventívne opatrenia, sledovateľnosť, riadenie reklamácií,  krízový manažment, sťahovanie a odvolanie výrobkov z trhu)

4. Normy závodu (vonkajšie podmienky, bezpečnosť, vnútroné podmienky, inžinierske siete, zariadenia, údržba, zariadenia pre pracovníkov, riadenie chemickej a fyzikálnej kontaminácie výrobku, Hygiena a sanitácia, odpady a likvidácia odpadov, boj proti škodcom, skladovanie a doprava)

5. Návrh a vývoj výrobku (požiadavky na zaobchádzanie so špecifickými materiálmi alergénmi a materiálmi s chránemým označením, detekcia cudzích predmetov, obal výrobku, vyšetrovanie a laboratórne skúšanie výrobku, riadenie nezhodného produktu, uvoľnenie výrobku)

6. RIadenie výrobných činností (množstvo - kontrola hmotnosti/objemu a počtu, kalibrácia a riadenie meracích a monitorovacích zariadení)

7. Školenie o  (zaobchádzaní so surovinami, príprave, spracovaní, balení a skladovaí, vstup a pohyb pracovníkov, osobná hygiena, zdravotné prehliadky, ochranný odev)

 

Čo je FSSC 22000?

FSSC 22000 vznikol aby eliminoval nutnosť certifikovať jednu organizáciu na viac noriem (IFS a BRC súčasne iba preto, že dodávajú výrobky aj do nemeckých aj anglických reťazcov a ušetril peniažky organizácii). FSSC 22000 je rovnocenná alternatíva k uvedeným normám IFS a BRC. FSSC 22000 je ISO 22000 systém manažérstva bezpečnosti potravín  a špecifikácia PAS 220. Tento štandard schválilo GFSI (The GLobal Food Safety Initiave). GFSI je svetové združenie obchodných reťazcov významných značiek.

Výhody oproti IFS a BRC:

  • certifikát platí 3 roky a znížite si náklady na opakovanú ročnú certifikáciu (po roku je vykonaný iba dohľad a ten je lacnejší)
  • nie je KO požiadavka
  • je použiteľný v integrovanom systéme manažérstva (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a inými)

Požiadavky FSSC 22000

4. Konštrukcia a usporiadanie budov situačný plán (všeobecné požiadavky, prostredie, umiestnenie podniku)

5. Usporiadanie areálu organizácie a pracovného priestoru (všeobecné požiadavky, vnútorné usporiadanie situačné plány budov a štruktúra priestoru, vnútorná štruktúra a inštalácia, umiestnenie zariadení, laboratórne zariadenia, prechodné alebo mobilné prevádzky a predajné automaty, skladovanie potravín, obalových materiálov, surovín a nepotravinárskych chemikálií)

6. Zdroje -. vzduch, voda, energia (všeobecné požiadavky,zásobovanie vodou, chemikálie v nádržiach, kvalita vzduchu a ventilácia, stlačený vzduch a ďalšie plyny, osvetlenie)

7. Odstraňovanie odpadov (všeobecné požiadavky, nádoby na odpady, nepožívateľné a nebezpečné látky, odpadové hospodárstvo a odstraňovanie odpadu, kanály a odvod vody)

8. Vhodnosť zariadenia, čistota a údržba (všeobecné požiadavky, plán hygieny, povrchy prichádzajúce do kontaktu s produktom, kontrola teploty a monitoring zariadenia, čistenie prevádzky, nástrojoív a zariadenia, preventívna a nápravná údržba)

9. Management nakupovania  materiálov (všeobecné požiadavky,výber a riadenie dodávateľov, požiadavky na vstupný materiál - suroviny, zložky, obaly)

10. Opatrenia k zamedzeniu krízovej kontaminácie (všeobecné požiadavky,mikrobilogická krížová kontaminácia, riadenie alergénov, fzyikálna kontaminácia)

11. Čistenie a sanitácia (všeobecné požiadavky,činidla a nástroje pre čistenie a sanitáciu, programy čistenia a sanitácie, systémy strojného čistenia na mieste CIP, monitoring efektivity sanitácie)

12. Opatrenia proti škodcom (všeobecné požiadavky, programy kontroly výskytu škodcov, prevencia, ložiská zamorenia, monitoring a detekcia, hubenie škodcov)

13. Osobná hygiena a zariadenia pre pracovníkov (všeobecné požiadavky, príslušenstvo pre osobnú hygienu a toalety, závodné jedálne a priestory určené pre konzumáciu jedál, pracovné aochranné odevy, zdravotný stav, choroby a poranenia, osobná čistota, osobné chovanie)

14. Prepracovanie (všeobecné požiadavky, skladovanie, identifikácia a sledovateľnosť, požitie prepracovania)

15. Postupy pri sťahovaní produktu (všeobecné požiadavky,požiadavky na sťahovanie produktu)

16. Skladovanie (všeobecné požiadavky, požiadavky na nskladovanie, vozidlá dopravné prostriedky a nádoby)

17. Informácie o produktoch a povedomí spotrebiteľov

18. Ochrana potravín, ostražitosť a bioterorizmus

 

ISO certifikácia a ISO poradenstvo od ISO CONSULT Slovakia

Potrebujete zaviesť systém manažérstva kvality ISO?
Ste tu správne ak potrebujete zaviesť systém, certifikát, zvýšiť kredit spoločnosti a dať zákazníkom dôkaz, že ste dôveryhodný partner. Získaný certifikát Vám umožní z ískať nových zákazníkov a súčasne byť v súlade s legislatívou a neplatiť pokuty. A tým dostať šancu zarobiť viac

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk