ISO Certifikácia, s nami ste bližšie k novým zákazníkomZvýšte svoju konkurencieschopnosť pomocou ISO certifikátu!ISO CertifikáciaSo zavedenými systémami ISO ste dôveryhodnejší pre nových zákazníkov.
« [Späť]

GDP certifikát

Certifikát GDP, potrebujete ho aj VY?

Požiadavky na správnu veľkodistribučnú prax sú definované v legislatíve SR a EU.

Čo potrebujete k certifikácii GDP, alebo na vykonanie vstupnej inšpekcie GDP/SVDP.

 1.  Žiadosť o vykonanie vstupnej inšpekcie
 2.  Dispozičné riešenie skladu s legendou (plocha jednotlivých miestností, účel využitia) – 2x
 3.  Výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace u osôb už zapísaných do obchodného registra
 4.  Zmluva o nájme nebytových priestorov, resp. list vlastníctva s uvedením celkovej plochy priestorov
 5.  Kladný posudok príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na uvedenie  pracovných priestorov do prevádzky
 6.  Doklady odborného zástupcu: doklad o odbornej spôsobilosti, čestné vyhlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom v inej veľkodistribučnej organizácii, lekárni, ani vo výdajni ZP, pracovná zmluva, pracovná náplň
  (doklady odborného zástupcu je potrebné predložiť len v prípade, že spoločnosť žiada o vydanie Posudku v zmysle zákona č. 139/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo Stanoviska v zmysle zákona č. 331/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov)
 7.  Prevádzkový poriadok, súčasťou ktorého sú aj pracovné náplne pracovníkov, manipulácia s OPL v zmysle zákona č.139/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a určenými látkami v zmysle zákona č. 331/2005 Z. z. (podľa rozsahu činnosti) - časť normy ISO 9001:2008 článok normy 6.2
 8. Hygienicko- sanitačný poriadok (rozpracovaný na jednotlivé miestnosti, zariadenie)
 9. Zoznam štandardných pracovných postupov, popisujúcich jednotlivé činnosti v súvislosti so zaobchádzaním s liekmi
 10. Dokumentácia o administratívno-technickom zabezpečení (v prípade zaobchádzania s OPL a drogovými prekurzormi )

POTREBUJETE POMOC, NEVÁHAJTE  AS KONTAKTOVAŤ, RADI PORADÍME    0907 349 943

ISO certifikácia a ISO poradenstvo od ISO CONSULT Slovakia

Potrebujete zaviesť systém manažérstva kvality ISO?
Ste tu správne ak potrebujete zaviesť systém, certifikát, zvýšiť kredit spoločnosti a dať zákazníkom dôkaz, že ste dôveryhodný partner. Získaný certifikát Vám umožní z ískať nových zákazníkov a súčasne byť v súlade s legislatívou a neplatiť pokuty. A tým dostať šancu zarobiť viac

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk